Συνεργάτες

Το έργο DIYfuture υλοποιείται μέσω της συνεργασίας μιας ομάδας 5 οργανισμών από όλη την Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα για τους συνεργάτες του έργου στα ακόλουθα προφίλ:

MIITR - International Institute for the Implementation of Sustainable Development


To MIITR είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε το 2017 στο Μάριμπορ, Σλοβενία. Το προσωπικό διαθέτει υψηλή εμπειρογνωμοσύνη και δεξιότητες στους τομείς της οικονομίας, των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιστημών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και στη διαχείριση έργων, στις δραστηριότητες προώθησης και διάδοσης και στις καινοτόμες μορφές διδασκαλίας. Η αποστολή του MIITR είναι η έρευνα, η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση και η παροχή συμβουλών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στην κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα, την κοινωνική καινοτομία, την κυκλική οικονομία, τη συμπερίληψη των νέων και τη σύγχρονη μη- τυπική ηλεκτρονική μάθηση για την επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας. Ο οργανισμός στοχεύει στην αντιμετώπιση σχετικών κοινωνικών ζητημάτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων και των ενηλίκων.

OOZ - Regional Chamber of Craft and Small Business Maribor

Η OOZ Maribor ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο περί Χειροτεχνιών, τον Κανονισμό του Επιμελητηρίου Χειροτεχνιών και Επιχειρηματικότητας της Σλοβενίας και τον Κανονισμό του Επιμελητηρίου Χειροτεχνιών και Επιχειρηματικότητας της ευρύτερης περιοχής Maribor. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη, επαγγελματική, μη πολιτική οργάνωση και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η βασική αποστολή του Επιμελητηρίου Χειροτεχνιών και Επιχειρηματικότητας Maribor είναι να εξυπηρετεί τις χειροτεχνίες και άλλες επιχειρηματικές οντότητες. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενημερωτικών δραστηριοτήτων, εκθεσιακών εκδηλώσεων, εκπαίδευσης και εκτέλεσης δημόσιων εξουσιών.

APS Polygonal

Ο Polygonal είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης, προσφέροντας ηλεκτρονική μάθηση, εκπαίδευση στη βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση, εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, ψηφιακή και πληροφορική εκπαίδευση. Είναι πολύ ενεργός οργανισμός σε τοπικό επίπεδο στο Κόρι, ασχολούμενος με διάφορες ομάδες στόχους, και συνεργάζεται σε μεγάλο βαθμό με νέους ανθρώπους. Ο Polygonal είναι ένας οργανισμός για τη νεολαία, του οποίου τα πλείστα μέλη είναι κάτω των 30 ετών. Ο οργανισμός ξεκίνησε το ταξίδι του ως κέντρο καινοτομίας σε αγροτικές περιοχές για νέους και αδύναμες ομάδες. Διαθέτει ένα εργαστήριο επιχειρηματικότητας και παρέχει ψηφιακή εκπαίδευση για τη βελτίωση των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων.

Από το 2018, περισσότεροι από 300 νέοι σε σχολεία και κοινωνικά κέντρα έχουν συμμετάσχει στις δραστηριότητές τους. Όλες οι δραστηριότητες του Polygonal στοχεύουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων για σκοπούς ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης, των προτύπων ανεξαρτησίας, πειραματισμού και ανακάλυψης. Έτσι, ο Polygonal συνεργάζεται με διάφορους νεανικούς συλλόγους και διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την ενίσχυση και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των νέων.

"Horizont ProConsult" EOOD

Η Horizont ProConsult Ltd προσπαθεί να επιτύχει την αριστεία στην εκπαίδευση με τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την προώθηση και υποστήριξη εκπαιδευτικών έργων κινητικότητας χρησιμοποιώντας μη τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης, καθώς και την ανάπτυξη σχετικών μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών πόρων. Ο οργανισμός πιστεύει ακράδαντα στην επιτυχία και τα οφέλη της πρακτικής εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης, της μη τυπικής εκπαίδευσης, της διεθνούς κινητικότητας και των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Horizont ProConsult Ltd δεσμεύεται να προωθεί τη βελτίωση της ποιότητας και της αριστείας στην εκπαίδευση, με έμφαση ιδιαίτερα στον αγώνα κατά της ανεργίας και της αντιμετώπισης της έλλειψης δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Η Horizont ProConsult Ltd συνεργάζεται κυρίως με εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Βουλγαρία, αλλά είναι επίσης πολύ ενεργή σε διεθνές επίπεδο, συνεργαζόμενη με ιδρύματα στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων του CEDEFOP, εταιρειών, παρόχων εκπαίδευσης και ιδρυμάτων. Η οργάνωση εργάζεται για την προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης ενηλίκων στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα, μέσω του χώρου των καινοτόμων πρακτικών εκπαίδευσης και των συστάσεων πολιτικής, της εφαρμογής προγραμμάτων κινητικότητας σε πραγματικά περιβάλλοντα εργασίας και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο πλαίσιο. Η πεποίθηση του CSI είναι ότι οι τέσσερις πυλώνες της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης, της Εκπαίδευσης, της Ανάπτυξης και του Οικονομικού Εξορθολογισμού, σε συνδυασμό με βιώσιμες και θεμελιώδεις λύσεις, καθώς και την αντιμετώπιση συστημικών κοινωνικών ζητημάτων, μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές λύσεις που επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνική δομή κάθε κοινωνίας.

Το CSI στοχεύει να αντιμετωπίσει προκλήσεις στους τομείς της αγοράς, της κοινωνίας, της οικονομίας και της εκπαίδευσης με κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές αρχές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, εμπορικές επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ταυτοποιούμε και αντιμετωπίζουμε συστημικές προκλήσεις μέσω ερευνών βασισμένων σε αποδείξεις, εξειδικευμένων ερευνών σε παγκόσμιο, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αναπτύσσοντας λύσεις που λαμβάνουν υπόψη το τοπικό οικοσύστημα, την πολιτιστική δυναμική, τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων φορέων και εφαρμόζοντας αυτές τις λύσεις, διασφαλίζουμε τη σταθερή ανατροφοδότηση και τις συνεχείς προσαρμογές.